Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGürbüz, Melahat
dc.contributor.authorTürkekul Şen, Emek
dc.contributor.authorDemir, Cengiz
dc.contributor.authorEsen, Berrin
dc.date.accessioned2022-07-04T09:57:55Z
dc.date.available2022-07-04T09:57:55Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGürbüz, M., Şen, E. T., Demir, C., & Esen, B. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yatan Hasta Kümülatif Antibiyotik Duyarlılık Raporu (2020).en_US
dc.identifier.issn2458-7516
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/TMCD.2021.68442
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1309
dc.description.abstractAmaç: Kümülatif antibiyotik duyarlılık raporları, ampirik tedavinin doğru seçilmesine ve antibiyotik direnciyle mücadele politikalarının geliştirilmesine rehberlik edebilir. Bu çalışmada, hastanemizde yatan hastalara ait klinik örneklerden izole edilen gram negatif ve gram pozitif etkenler için bir yıllık kümülatif antibiyotik duyarlılık raporunun hazırlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bakterilerin tanımlaması ve antibiyotik duyarlılıkları otomatize VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) sistemi ile test edilmiş ve antibiyogram sonuçları The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST, 2021) önerilerine göre değerlendirilmiştir. Kümülatif antibiyotik duyarlılık raporu, Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data (CLSI 2014, M39-A4) rehberinde yer alan kriterlere göre hazırlanmıştır. Bulgular: Bu çalışmaya 1.490 izolat dahil edilmiştir. Gram pozitif bakterilere en etkili antibiyotikler vankomisin, teikoplanin, linezolid ve tigesiklin olmuştur. Bu antibiyotiklere ek olarak tetrasiklin de Enterococcus spp. izolatlarında etkili bulunmuştur. Enterik bakterilerden Escherichia coli izolatlarında tigesiklin ve sefuroksim etkili iken, üriner enterik E. coli izolatlarında nitrofurantoin ve meropenemin ampirik tedavide kullanılabileceği tespit edilmiştir. Proteus mirabilis’e karşı en etkili antibiyotiklerin meropenem ve amikasin olduğu görülmüştür. Enterik ve üriner enterik bakteriler içerisinde Klebsiella pneumoniae izolatlarında ampirik tedavide tercih edilecek hiçbir antibiyotik seçeneğinin kalmadığı tespit edilmiştir. Acinetobacter baumannii izolatlarında en etkili antibiyotiğin tigesiklin, Pseudomonas aeruginosa izolatlarında ise en etkili antibiyotiğin tobramisin olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Gram negatif ve gram pozitif bakteriler için ampirik tedavi seçenekleri oldukça sınırlıdır ve kümülatif antibiyotik raporlarının yakından izlenmesinin antibiyotik direnç oranlarını iyileştirip azaltacağına inanıyoruz.en_US
dc.description.abstractObjective: Broad-spectrum antibiotics used in empirical treatment lead to an increase in multidrug-resistant bacteria in intensive care units and hospital wards. Cumulative antibiotic susceptibility reports can guide the correct selection of empirical therapy and development of antibiotic resistance policies. In this study, we aimed to prepare a one-year inpatient cumulative antibiotic susceptibility report for our hospital. Method: Identification of bacteria and antibiotic susceptibility tests were performed with the automated VITEK 2 (bioMérieux, France) system and antibiogram results were evaluated according to the recommendations of The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST, 2021). The cumulative antibiotic susceptibility report has been prepared according to the criteria in the Analysis and Presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data (CLSI 2014, M39-A4). Results: In this study, 1490 isolates were analysed. Vancomycin, teicoplanin, linezolid, and tigecycline were effective against gram positive agents. While tigecycline and cefuroxime were effective against enteric Escherichia coli isolates, nitrofurantoin and meropenem can be used in empirical treatment in urinary enterics. It has been observed that the most effective antibiotics against Proteus mirabilis were meropenem and amikacin. It was found that among the enteric and urinary enteric bacteria, there was no antibiotic option to be preferred in empirical treatment against Klebsiella pneumoniae isolates. Tigecycline was the most effective antibiotic against Acinetobacter baumannii isolates, whereas tobramycin was the most effective antibiotic against Pseudomonas aeruginosa isolates. Conclusion: Empirical treatment options for gram-negative and gram-positive bacteria are limited, and we believe that close monitoring of cumulative antibiotic reports will improve and reduce antibiotic resistance rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.relation.isversionof10.5222/TMCD.2021.68442en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKümülatif antibiyogramen_US
dc.subjectEnterik bakterileren_US
dc.subjectNonfermentatif bakterileren_US
dc.subjectCumulative antibiogramen_US
dc.subjectEnteric bacteriaen_US
dc.subjectNonfermentative bacteriaen_US
dc.titleAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yatan Hasta Kümülatif Antibiyotik Duyarlılık Raporu (2020)en_US
dc.title.alternativeInpatient Cumulative Antibiotic Susceptibility Report of Afyonkarahisar Health Sciences University Research and Practice Hospital (2020)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6290-1216en_US
dc.authorid0000-0002-4328-7190en_US
dc.authorid0000-0002-5569-886Xen_US
dc.authorid0000-0003-1590-7150en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorGürbüz, Melahat
dc.contributor.institutionauthorTürkekul Şen, Emek
dc.contributor.institutionauthorDemir, Cengiz
dc.contributor.institutionauthorEsen, Berrin
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage382en_US
dc.identifier.endpage392en_US
dc.relation.journalTürk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record