Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖz, Gürhan
dc.contributor.authorÖzdemir, Çiğdem
dc.contributor.authorAydın, Suphi
dc.contributor.authorDumanlı, Ahmet
dc.contributor.authorGünay, Ersin
dc.contributor.authorÇilekar, Şule
dc.contributor.authorGünay, Sibel
dc.contributor.authorGencer, Adem
dc.contributor.authorÖztürk, Düriye
dc.contributor.authorDemirağ, Funda
dc.date.accessioned2022-07-04T08:49:14Z
dc.date.available2022-07-04T08:49:14Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGürhan, Ö. Z., ÖZDEMİR, Ç., AYDIN, S., DUMANLI, A., GÜNAY, E., ÇİLEKAR, Ş., ... & DEMİRAĞ, F. CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION IN RARE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE LUNG. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 28(4), 551-558.en_US
dc.identifier.issn2602-2109
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17343/sdutfd.753812
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1308
dc.description.abstractObjective The most common primary malignant tumors of the lung are squamous cell carcinoma, small cell carcinoma and adenocarcinoma. However, some rare malignant primary lung tumors can also affect the lung and cause difficulties in diagnosis and treatment. Conventional imaging methods do not help the diagnosis in most cases, and moreover, preoperative tissue samples may fail to establish a diagnosis. In cases with endobronchial lesions, small samples or lack of transthoracic biopsy in central tumors without endobronchial lesions can make diagnosis difficult. The definitive diagnosis can only be made after larger examinations with larger tissue samples taken after the operation. In addition, failure to differentiate benign- malignant in frozen examination may negatively affect the resection of the surgeon. It can cause incomplete or unnecessary resection. The aim of this study was to evaluate the clinical radiological and histopathological features of these tumors, which have been rarely reported in the literature, and to contribute to the diagnosis and treatment of these tumors. Material and Methods The study included 10 patients with rare malignant primary lung tumor who were operated on in our clinic between 2010 and 2019. All patients were retrospectively evaluated in respect of age, gender, symptoms, preoperative imaging methods and invasive diagnostic methods. Tumor localization, tumor size, type of surgical operation and survival were recorded. Results The 10 patients included in the study comprised 6 males and 4 females. Postoperative histopathological diagnoses of the patients were reported as 2 carcinosarcomas, 2 large cell carcinomas, 2 epithelioid hemangioendothelioma, 1 glomangiosarcoma, 1 primary pulmonary leiomyosarcoma, 1 mucoepidermoid carcinoma, and 1 synovial sarcoma. Conclusion It can be difficult to diagnose in rare primary malignant lung tumors by preoperative imaging and preoperative invasive diagnostic methods. CT-guided fine needle biopsy and tru-cut biopsy, endobronchial biopsy and frozen samples performed before surgery may be insufficient in diagnosis, which may mislead the surgeon about lung resection.en_US
dc.description.abstractAmaç Akciğerin en sık görülen primer malign tümörlerini yassı hücreli karsinom, küçük hücreli karsinom ve adenokarsinom oluşturur. Ancak, nadir görülen bazı malign primer akciğer tümörleri de akciğeri etkileyebilir, tanı ve tedavide zorluklara neden olabilir. Geleneksel görüntüleme yöntemleri olguların birçoğunda tanıda yeterince yardımcı olmaz hatta preoperatif alınan doku örnekleri tanı koymada yetersiz kalabilir. Endobronşial lezyonu olan vakalarda örneklerin küçük olması veya endobronşial lezyon olmayan santral tümörlerde transtorasik biyopsi yapılamaması tanıyı zorlaştırabilir. Kesin tanı ancak operasyon sonrası alınan daha büyük doku örnekleri ile ayrıntılı incelemeler sonunda konabilir. Ayrıca frozen incelemesinde benign-malign ayrımı yapılamaması cerrahın yapacağı rezeksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Eksik ya da gereksiz rezeksiyona neden olabilir. Çalışmamızın amacı literatürde çok az bildirilen bu tümörlerin klinik radyolojik ve histopatolojik görünümlerini değerlendirerek tanı ve tedavilerine katkıda bulunmaktır. Gereç ve Yöntem 2010-2019 yılları arasında kliniğimizde opere edilen oldukça nadir 10 malign primer akciğer tümörü hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar, yaş, cinsiyet, semptomlar, preoperatif görüntüleme yöntemleri ve invazif tanı yöntemleri ile retrospektif olarak incelendi. Tümör lokalizasyonu, tümör boyutları, yapılan cerrahi operasyon tipi ve yaşam süreleri kaydedildi. Bulgular Çalışmamıza 10 hasta dahil edildi. Hastaların 6 tanesi erkek, 4 tanesi kadındı. Yaş ortalamaları 53.4 idi. 3 hastaya sol alt lobektomi, 2 hastaya sol pnömonektomi, 3 hastaya wedge rezeksiyon, 1 hastaya sol üst lobektomi, 1 hastaya orta lobektomi yapıldı. Hastaların postoperatif histopatolojik tanıları 2 hastada karsinosarkom, 2 hastada büyük hücreli nöroendokrin karsinom, 2 hastada epiteloid hemanjioendotelyoma, 1 hastada glomanjiosarkom, 1 hastada primer pulmoner leiomyosarkom, 1 hastada mukoepidermoid karsinom, 1 hastada sinovyal sarkom olarak raporlandı. Sonuç Akciğerin nadir görülen primer malign tümörlerine preoperatif görüntüleme ve invaziv yöntemler ile tanı koymak zor olabilir. Ameliyat öncesi yapılan tomografi eşliğinde ince iğne biyopsi, tru-cut biyopsi, bronkoskopik biyopsi örnekleri ve frozen incelemeleri tanı koymakta yetersiz kalabilir. Bu durum, operasyonu yapacak cerrahı yapılacak akciğer rezeksiyonu konusunda yanlış yönlendirebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17343/sdutfd.753812en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRare Primary Lung Tumorsen_US
dc.subjectMalignanten_US
dc.subjectGlomangiosarcomaen_US
dc.subjectEpiteloid Hemangioendotheliomaen_US
dc.subjectNadir Primer Akciğer Tümörlerien_US
dc.subjectMalignen_US
dc.subjectGlomanjiosarkomen_US
dc.subjectEpiteloid Hemanjioendotelyomaen_US
dc.titleCLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION IN RARE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE LUNGen_US
dc.title.alternativeAKCİĞERİN NADİR PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRMEen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-1976-9488en_US
dc.authorid0000-0001-8500-0444en_US
dc.authorid0000-0003-2102-0484en_US
dc.authorid0000-0002-5768-7830en_US
dc.authorid0000-0002-2671-4584en_US
dc.authorid0000-0001-8659-955Xen_US
dc.authorid0000-00023265-2797en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖz, Gürhan
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Çiğdem
dc.contributor.institutionauthorAydın, Suphi
dc.contributor.institutionauthorDumanlı, Ahmet
dc.contributor.institutionauthorGünay, Ersin
dc.contributor.institutionauthorÇilekar, Şule
dc.contributor.institutionauthorÖztürk, Düriye
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage551en_US
dc.identifier.endpage558en_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record