Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Nurhan
dc.contributor.authorDoğan, İsmet
dc.date.accessioned2022-07-04T08:48:43Z
dc.date.available2022-07-04T08:48:43Z
dc.date.issued30.08.2021en_US
dc.identifier.citationDOGAN, N., & Doğan, İ. Alzheimer's Disease Mortality Trends in Turkey, 2009-2018. Acta Medica Alanya, 5(2), 138-143.en_US
dc.identifier.issn2587-0319
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30565/medalanya.864327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1303
dc.description.abstractAim: World population has aged as a result of developments and improvements in the living conditions, care and health services. The most important risk factor of Alzheimer's disease is age, and with the aging of the population, both prevalence and mortality rates increase. The study aimed to determine the trend of mortality rates due to Alzheimer's disease over the years according to gender and age groups, between 2009-2018. Methods: Alzheimer's disease-related data was obtained from the Turkish Statistical Institute death database. Age-standardized mortality rates were calculated through the direct method to the World Standard Population. Joinpoint Regression Analysis was used to estimate annual percentage change, average annual percentage change, and 95% confidence intervals. Results: Over the period observed, more than 95 000 persons died due to Alzheimer's disease (37 961 males and 57 936 females). Joinpoint Regression Analysis indicated that the trend in Alzheimer's mortality rates a significant increase of 13.3% (95% CI: 10.6;16.2; p<0.001) every year from 2009 to 2015, and a non-significant decrease of 0.5% % (95% CI: -5.3;4.7; p=0.82), from 2015 to the end of the period. When evaluated according to gender, both in females and males, mortality rates showed a significant increase from 2009 to 2015. And then until the end of the period a nonsignificant decrease in males and a non-significant increase in females. Conclusion: The findings from this study can provide information about current and future health planning and policy development in medicine, social work, public policy and public health.en_US
dc.description.abstractAmaç: Dünyada, yaşam koşullarındaki iyileşmeler, bakım ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak nüfus yaşlanmaktadır. Alzheimer hastalığına ait en önemli risk faktörü yaştır ve nüfusun yaşlanmasıyla birlikte hem prevelans hem de mortalite oranları artmaktadır. Çalışmanın amacı, 2009-2018 yılları arasında Alzheimer hastalığına bağlı mortalite oranlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre yıllar itibari ile nasıl bir eğilim gösterdiğini belirlemektir. Metot: Alzheimer hastalığı ile ilgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu ölüm veri tabanından elde edildi. Yaşa göre standartlaştırılmış ölüm oranları, Dünya Standart Popülasyonuna göre doğrudan yöntem kullanılarak hesaplandı. Yıllık yüzde değişim, ortalama yıllık yüzde değişimini ve %95 güven aralıklarının (GA) tahmini için Joinpoint Regresyon Analizi’nden yararlanıldı. Bulgular: Gözlemlenen dönemde Alzheimer hastalığından dolayı 95,000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir (37,961 erkek ve 57,936 kadın). Joinpoint regresyon analizi, yaşa göre standartlaştırılmış Alzheimer ölüm oranı, 2009’dan 2015’e kadar her yıl %13.3’lük anlamlı bir artış (%95 GA: 10.6;16.2; p<0.001) ve 2015’den dönem sonuna kadar ise %0,5’lik anlamlı olmayan bir azalış (%95 GA: 5,3;4,7; p=0,82) göstermiştir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise hem kadınlarda hem de erkeklerde ölüm oranları 2009'dan 2015'e kadar önemli bir artış göstermiştir. Daha sonra dönem sonuna kadar erkeklerde önemsiz bir düşüş, kadınlarda ise önemsiz bir artış olmuştur. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular tıpta, sosyal hizmetlerde, kamu politikasında ve halk sağlığında şimdiki ve gelecekteki sağlık planlaması ve politikalar geliştirme hakkında bilgi verebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.30565/medalanya.864327en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlzheimer diseaseen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.subjectTrenden_US
dc.subjectJoinpoint Regressionen_US
dc.subjectAlzheimer hastalığıen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectEğilimen_US
dc.subjectJoinpoint Regresyonen_US
dc.titleAlzheimer's Disease Mortality Trends in Turkey, 2009-2018en_US
dc.title.alternativeTürkiye'de Alzheimer Hastalığına Bağlı Mortalite Eğilimleri, 2009-2018en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000000172246091en_US
dc.authorid0000-0001-9251-3564en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Nurhan
dc.contributor.institutionauthorDoğan, İsmet
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage138en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.relation.journalActa Medica Alanyaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record