Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBeypınar, İsmail
dc.contributor.authorKaya, Furkan
dc.contributor.authorDemir, Hacer
dc.date.accessioned2022-07-04T06:04:05Z
dc.date.available2022-07-04T06:04:05Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationBeypinar, I., Furkan, K. A. Y. A., & Demir, H. (2020). The Effect of The Body Composition to Prognosis in Young Breast Cancer Patients. Akdeniz Tıp Dergisi, 7(3), 385-391.en_US
dc.identifier.issn2687-2781
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.53394/akd.979541
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1302
dc.description.abstractObjective In cancer patients, the effect of the body composition on prognosis is a new clinical area of interest. In patients with class 2 or 3 obesity (BMI >35), survival was found to be worse control groups in a pooled analysis. BMI category is not truly representing body composition and hard to use to determine the true muscle and fat quantity. Computed tomography (CT) is a frequent method to determine body composition precisely. Material & Methods Axial CT images, including all abdominal muscles (psoas, erector spinae, quadratus lumborum) external and internal oblique and rectus abdominis) total skeletal muscle area (SMA), was calculated. Besides, axial CT images of the body fat subcutaneous adipose and visceral adipose tissue distribution (VAT, SAT) areas were calculated in cm2 using threshold values of -30 to -190 for adipose tissue. Results Eighty-four women were included in the study. Most of the patients were normal or over-weighted. Invasive carcinoma NST was the dominant histological subtypes, with 94% of the study population. The count of the sarcopenic and non-sarcopenic patients was 11 and 68 respectively. Although the median OS cannot be reached at the end of the follow-up period for both groups, the difference between groups statistically insignificant. The median OS was not reached for both groups, the difference between low and high TVAT groups was statistically significant. In multivariate analysis, TVAT was found to be an independent risk factor. Conclusion In this study, we demonstrate sarcopenia may be seen in patients with breast cancer under 40 years old, and it may not have a prognostic effect.en_US
dc.description.abstractKanser hastalarında, vücut kompozisyonunun prognoz üzerindeki etkisi yeni bir klinik ilgi alanıdır. Evre 2 veya 3 obezite olan hastalarda sağ kalım, bir meta-analizde kontrol gruplarına oranla daha kötü olarak bulunmuştur. Vücut kitle indeksi kategorisi, vücut kompozisyonunu tam olarak temsil etmez ve gerçek kas ve yağ miktarını belirlemek için kullanımı zordur. Bilgisayarlı tomografi (BT) vücut kompozisyonunu kesin olarak belirlemek için sık kullanılan bir yöntemdir. Gereç ve Yöntemler Tüm karın kasları (psoas, diken omurga, kuadratus lumborum) dış ve iç oblik ve rektus abdominis dahil olmak üzere aksiyal BT görüntüleri toplam iskelet kası alanı (SMA) hesaplandı. Ayrıca, subkütanöz adipoz ve viseral adipoz doku dağılımı (VAT, SAT) alanlarının aksiyal BT görüntüleri, adipoz doku için -30 ila -190 eşik değerleri kullanılarak cm2 cinsinden hesaplanmıştır. Bulgular Seksen dört kadın çalışmaya dahil edildi. Hastaların çoğu normal veya aşırı ağırlıklı idi. İnvaziv karsinom NST, çalışma popülasyonunun % 94'ünde baskın histolojik alt tiplerdi. Sarkopenik ve sarkopenik olmayan hastaların sayısı sırasıyla 11 ve 68 idi. Her iki gruptaki hastalar için ortalama genel sağkalıma (OS) takip süresinin sonunda ulaşılamasa da, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Her iki grup için ortanca OS'ye ulaşılmadı, düşük ve yüksek VAT grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Çoklu analizlerde VAT bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. Sonuç Bu çalışmada sarkopeninin 40 yaşın altındaki meme kanseri hastalarında görülebildiğini ve prognostik bir etkisi olmadığını gösterdik.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAkdeniz Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.53394/akd.979541en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrognosisen_US
dc.subjectSarcopeniaen_US
dc.subjectVisceral Adipose Tissueen_US
dc.subjectYoung Breast Canceren_US
dc.titleThe Effect of The Body Composition to Prognosis in Young Breast Cancer Patientsen_US
dc.title.alternativeGenç Meme Kanserli Hastalarda Vücut Kompozisyonunun Prognostik Etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0853-4096en_US
dc.authorid0000-0001-8619-7593en_US
dc.authorid0000-0003-1235-9363en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBeypınar, İsmail
dc.contributor.institutionauthorKaya, Furkan
dc.contributor.institutionauthorDemir, Hacer
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage385en_US
dc.identifier.endpage391en_US
dc.relation.journalAkdeniz Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record