Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGünay, Ersin
dc.contributor.authorSınıcı, Feyza Merve Sekkin
dc.date.accessioned2021-05-05T17:03:25Z
dc.date.available2021-05-05T17:03:25Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs2s2hMQAB2p91Yg8NIy4RAlKdqJRVicgeidQA89_1p5M
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/128
dc.description.abstractBu çalışmada akciğer kanseri tanısı konan hastaların uzak organ metastazlarının insan ömrüne olan etkisini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Çalışmaya akciğer kanseri tanısı konan 430'u erkek (%89), 53'ü kadın (%11) toplam 483 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri, radyolojik dağılımı, tanı yöntemleri, TNM evrelemesi, metastaz yerleri, başvuru semptomları, histopatolojik tipleri, yaşam süreleri, dosya taraması yapılarak kaydedildi. Kaydedilen verilerin sıklığı, sağkalıma etkileri araştırıldı. Olguların en sık başvuru semptomları dispne(%34,6) ve öksürüktü(%33,7). Olguların çoğunluğu(%43,4) skuamöz hücreli karsinomdu. Olguların %85,6'sının sigara öyküsü mevcuttu. Tanı yöntemi olarak %58,8 oran ile bronkoskopik bronş biyopsisi en çok kullanılmaktaydı. En sık metastaz yeri %37 ile iskelet sistemi olurken, ikinci sıklıkta %25,2 ile beyin gelmekteydi. Akciğer kanseri nedeniyle herhangi bir tedavi alan hastaların sağkalımı daha uzun olduğu saptandı (p<0,001). Akciğer kanseri olan hastaların bir yıllık sağkalımına bakıldığında; kemik metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,018), karaciğer metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,009), surrenal metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,020), karşı akciğer metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,020) sağkalımının daha uzun olduğu görüldü. Akciğer kanseri olan hastaların beş yıllık sağkalımına bakıldığında; kemik metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,006), beyin metastazı olmayanların olanlara göre (p<0,001), karaciğer metastazı olmayanların olanlara göre (p<0,001), surrenal metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,045), karşı akciğer metastazı olmayanların olanlara göre (p=0,045) sağkalımının daha uzun olduğu görüldü. Sonuç olarak, akciğer kanseri olan hastalarda histopatolojik alttip, metastaz bölgesi ve tedavi yöntemi sağkalımı etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate the effect of distant metastasis on human life of patients with lung cancer retrospectively. A total of 483 patients (430 male (89%) and 53 female (11%) diagnosed with lung cancer were included in the study. Demographic data, radiological distribution, diagnostic methods, TNM staging, sites of metastasis, presentation symptoms, histopathological types, survival, and file scans were recorded. The frequency of recorded data and their effects on survival were investigated. The most common presentation symptoms were dyspnea (34.6%) and cough (33.7%). The majority of the cases (43.4%) were squamous cell carcinoma. 85.6% of the patients had a history of smoking. Bronchoscopic bronchial biopsy was the most commonly used diagnostic method with a rate of 58.8%. The most common site of metastasis was skeletal system with 37% and the second was brain with 25.2%. The survival rate of patients receiving any treatment for lung cancer was longer (p <0.001). One-year survival of lung cancer patients; the survival rates were longer in patients without bone metastases (p = 0.018), in patients without liver metastases (p = 0.009), in patients without surrenal metastases (p = 0.020) and in patients without counter lung metastases (p = 0.020). When the five-year survival of patients with lung cancer is examined; compared to those without bone metastases (p = 0.006), compared to those without brain metastases (p <0.001), compared to those without liver metastases (p <0.001), compared to those without surrenal metastases (p = 0.045), compared to those without countralateral lung metastases (p = 0.045) had longer survival. In conclusion, histopathologic subtype, metastasis site and treatment method affect survival in patients with lung cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeme Hastalıklarıen_US
dc.subjectBreast Diseasesen_US
dc.subjectMeme Neoplazmlaren_US
dc.subjectBreast Neoplasmsen_US
dc.subjectNeoplazm Metastazlarıen_US
dc.subjectNeoplasm Metastasisen_US
dc.subjectNeoplazmlaren_US
dc.subjectNeoplasmsen_US
dc.subjectPrognozen_US
dc.subjectPrognosisen_US
dc.subjectRetrospektif Çalışmalaren_US
dc.subjectRetrospective Studiesen_US
dc.titleAkciğer kanseri hastalarında metastaz paternleri ve prognoza etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of metastasis patterns and its effect on prognosis in lung cancer patientsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSınıcı, Feyza Merve Sekkin
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record