Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlay, Özden
dc.contributor.authorAslan, Esra
dc.date.accessioned2022-06-30T08:16:30Z
dc.date.available2022-06-30T08:16:30Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKutlay, Ö., & Aslan, E. (2020). Whey Proteini İzolatının Rat Böbreğine Histolojik Etkileri. Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(2), 34-42.en_US
dc.identifier.issn1300-3089
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33076/2020.BDD.1348
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1274
dc.description.abstractAmaç: Whey proteini diğer yapısal proteinlere göre daha fazla miktarda dallı zincirli aminoasit içeren tam bir proteindir. Bu proteinin uzun süreli kullanımının böbrek dokusunda meydana getirdiği histolojik değişiklikler henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada düzenli olarak bir ay boyunca gavaj ile whey protein izolatı verilen ratların böbrek dokusundaki histolojik parametrelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda, 250-300 g ağırlığında 30 adet Wistar Albino erkek sıçan kullanılarak yapılmıştır. Her grupta 10’ar sıçan olacak şekilde kontrol, sham ve whey proteini uygulanan grup olarak 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmazken, sham grubuna 1 mL çeşme suyu, whey proteini grubuna 6 g/kg/gün whey proteini 1 mL çeşme suyunda çözünerek bir ay boyunca gavajla verilmiştir. Böbrek dokusundaki genel morfolojik değişiklikleri incelemek için Hematoksilen-Eozin, PAS ve Masson-Trikrom boyamaları yapılmıştır. Böbreklerdeki IL-6, FGF-1, p53 ekspresyonlarını değerlendirmek için dokular immunohistokimyasal olarak boyanmıştır. Bulgular: Whey protein grubunda hafif mezengial matriks genişlemeleri görülmekle beraber hem bu grupta hem de diğer gruplarda bunun dışında başka bir patolojiye rastlanmamıştır. Whey protein grubunda IL-6 ve FGF-1 boyanmaları diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0.05). Sonuç: Whey proteini verilen sıçanların böbreklerinde histolojik ve morfolojik bir değişiklik görülmemiştir. Bununla beraber IL-6 ve FGF-1 ekspresyonlarının artmış düzeylerinin, fizyopatolojik deneysel hayvan modellemelerinde yol gösterici olması açısından önemlidir.en_US
dc.description.abstractAim: Whey protein is a complete protein that contains more amount of branched chain amino acids than other structural proteins. Histological changes in long-term use of this protein in kidney tissue have not been studied yet. In this study, it was aimed to evaluate the histological parameters in the kidney tissue of rats given whey protein isolate regularly for a month. Material and Method: This study was carried out using 30 Wistar Albino male rats weighing 250-300 g in Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Physiology Department and Histology and Embryology Department. Control, sham and whey protein groups were divided into 3 groups with 10 rats in each group. While no application was made to the control group, 1 mL of tap water was given to sham group and 6 g/kg/day of whey protein was dissolved in 1 mL of tap water then given to whey protein group for 1 month. Hematoxylin-Eosin, PAS and Masson-Trichrome staining were performed to examine general morphological changes in kidney tissue. Tissues were immunohistochemically stained to evaluate IL-6, FGF-1, p53 expressions in kidneys. Results: Although mild mesengial matrix dilatations were seen in the whey protein group, no other pathology was observed in this group and other groups. IL-6 and FGF-1 dyes in the whey protein group showed a statistically significant increase compared to other groups (p<0.05). Conclusion: Histological and morphological changes were not observed in the kidneys of the rats given whey protein. However, increased levels of IL-6 and FGF-1 expressions are important in terms of being a guide in the physiopathological experimental animal modelings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Diyetisyenler Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.33076/2020.BDD.1348en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWhey proteinen_US
dc.subjectIL-6en_US
dc.subjectFGF-1en_US
dc.subjectBöbrek dokusuen_US
dc.subjectKidney tissueen_US
dc.titleWhey Proteini İzolatının Rat Böbreğine Histolojik Etkilerien_US
dc.title.alternativeHistological Effects of Whey Protein Isolate on Rat Kidneyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-5509-6650en_US
dc.authorid0000-0002-3191-4978en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Fizyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKutlay, Özden
dc.contributor.institutionauthorAslan, Esra
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage42en_US
dc.relation.journalBeslenme ve Diyet Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record