Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Çiğdem
dc.contributor.authorYavaşoğlu, Filiz
dc.contributor.authorKöken, Tülay
dc.date.accessioned2022-06-28T09:59:04Z
dc.date.available2022-06-28T09:59:04Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, Ç., Yavaşoğlu, F., & Köken, T. (2020). KLL vakalarında akım sitometri analizi ile κ ve λ hafif zincir ekspresyonlarının değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 18(3), 150-156.en_US
dc.identifier.issn1304-0790
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/1262
dc.description.abstractAmaç: B lenfositlerinin klonalitesinin akım sitometri analizi ile doğrulanması Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tanısında önemli bir yere sahiptir. Bu retrospektif çalışmada KLL hücrelerinin monoklonalitesinin göstergesi olarak hangi yüzey hafif zincir paterni gösterdikleri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 33 KLL hastasının (12 kadın/ 21 erkek) periferik venöz kanına ait akım sitometri sonuçları geriye dönük incelenmiştir. KLL immunfenotipleme panelinde yer alan antikorların uygulanması ve lysing prosedüründen sonra elde edilen örneklerin okuma sonuçları değerlendirildi. CD19 ve CD5’i birlikte eksprese eden hücreler KLL hücreleri, olarak kabul edildi ve bu hücrelerin monoklonalitesini değerlendirmek için kappa ve lambda hafif zincir ekspresyonları değerlendirildi. Bulgular: Tüm vakalar değerlendirildiğinde kappa monoklonalitesi gösteren vaka yüzdesi %30.3 iken lambda monoklonalitesi gösteren vaka yüzdesi %51.5 olduğu görüldü. %18.2 vakada da her iki hafif zincir ekspresyonunun da olmadığı görüldü. Sonuç: Çalışmaya alınan hastalarımızda KLL hücrelerinde en sık lambda hafif zincir restriksiyonu gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: Confirmation of the clonality of B lymphocytes by flow cytometry analysis has an important role in the diagnosis of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). In this retrospective study, we investigated which surface light chain pattern they showed as indicative of the monoclonity of CLL cells. Material and Methods: Flow cytometry results of 33 CLL patients (12 women / 21 men) were examined retrospectively. The reading results of the samples obtained after the application of the antibodies in the CLL immunophenotyping panel and the lysing procedure were evaluated. Cells that co-express CD19 and CD5 were considered CLL cells, and kappa and lambda light chain expressions were evaluated to the monoclonity of these cells. Results: When all cases were evaluated, the percentage of cases showing kappa monoclonity was 30.3%, while the percentage of cases showing lambda monoclonity was 51.5%. It was observed that both light chain expressions were absent in 18.2% of cases. Conclusion: In our patients, lambda light chain restriction was observed most frequently in CLL cells.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Klinik Biyokimya Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKronik Lenfositik Lösemien_US
dc.subjectAkım Sitometrien_US
dc.subjectKappa/lambdaen_US
dc.subjectChronic Lymphocytic Leukemiaen_US
dc.subjectFlow Cytometryen_US
dc.titleKLL vakalarında akım sitometri analizi ile κ ve λ hafif zincir ekspresyonlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of κ and λ light chain expressions by flow cytometry analysis in cases of CLLen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-2129-3044en_US
dc.authorid0000-0003-1935-9235en_US
dc.authorid0000-0001-5510-9415en_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdemir, Çiğdem
dc.contributor.institutionauthorYavaşoğlu, Filiz
dc.contributor.institutionauthorKöken, Tülay
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage150en_US
dc.identifier.endpage156en_US
dc.relation.journalTürk Klinik Biyokimya Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record