Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUlu, Memnune Sena
dc.contributor.authorKurt, Alper Emre
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/119
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMsx9Nl_cj3-TvN4KYr5jL1SJRRAb01vGFlnvOmzIG6ewA
dc.description652662en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Periton diyalizi tedavisi; son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanan renal replasman tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. Diabetes Mellitus ve hipertansiyon en sık görülen dahili kronik hastalıklar olduğundan kronik böbrek hastalığının etiyolojisinde sıkça bu iki hastalığa rastlanmaktadır. Bu sebeple mortalite oranları hem altta yatan hastalıklar nedeniyle hem de kronik böbrek hasarına bağlı olarak artmıştır. Biz bu çalışma ile PD tedavisi uygulanan hastaların sağkalımını etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. HASTALAR ve YÖNTEM: Hastanemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na bağlı Nefroloji Kliniği Periton Diyaliz polikliniğinde SDBY nedeniyle RRT olarak PD tedavisi uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Toplam 101 hastadan 29'u dışlama kriterleri gözönünde bulundurularak çalışma dışında tutuldu. Kalan 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri yüzde ve frekanslar olarak sunuldu. Genel hasta sağkalımı ve teknik sağkalım hesaplanırken Kaplan Meier analizi ve long-rank testi kullanıldı. Çok değişkenli analiz için Cox regresyon analizi kullanıldı. Çalışmada sunulan p değerleri p<0,05 olanlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. BULGULAR: Hastalarımız değerlendirildiğinde KBH etiyolojisinde %43,06 (n=31) ile en sık DM saptandı. Geçirgenlik tiplerine bakıldığında %56,5 oranında yüksek-orta geçirgenlik tipi görüldü. PD tipi ise %65,3 SAPD, %34,7 APD idi. Sağkalım analizleri incelendiğinde medyan hasta sağkalımı 30,5 ay (min: 3 ay, max: 169 ay) olarak bulundu. 2 yıllık genel hasta sağkalımı %75,1, 4 yıllık hasta sağkalımı ise %68,4 olarak bulundu. Genel hasta sağkalımı üzerine etkili risk faktörlerine bakıldığında yaş, kadın cinsiyet, yüksek-orta geçirgenlik tipi, DM varlığı ve RRF yokluğu tek değişkenli Cox regresyon analizine göre risk faktörü olarak saptandı. Çoklu Cox regresyon analizine göre ise sadece yaş risk faktörü olarak bulundu. Hasta grubumuzda teknik sağkalıma bakıldığında ise medyan teknik sağkalım 17 ay olarak saptandı. 2 yıllık teknik sağkalım %40,9 4 yıllık teknik sağkalım oranımız ise %24,3 olarak bulundu. SONUÇ: Çalışmamızdaki hastalar; demografik veriler ve KBH etiyolojileri açısından literatür verilerine paraleldi. Hasta sağkalımı ve teknik sağkalım açısından değerlendirildiğinde ise bazı verilerde benzerlik olsa da hasta sayımızın az olmasına bağlı farklı sonuçlar da mevcuttu. Çoğu çalışmadan sağkalımı olumsuz etkilediği gösterilen peritonit sıklığı bizim çalışmamızda peritonit oranlarımızın düşük olmasına bağlı olarak anlamlı bulunamadı. ANAHTAR KELİMELER: Kronik böbrek yetmezliği, Renal replasman tedavisi, Periton diyalizi, Sağkalımen_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: The Peritoneal Dialysis (PD) is one options for Renal Replacement Treatment (RRT) which perform at patients with end-stage renal disease (ESRD). Hence Diabetes Mellitus and hypertension are the most seen chronic diseases in Internal Medicine, these two disease are frequently play role in etiology of chronic kidney disease. Therefore, the rate of mortality has increased due to both underlying disease and chronic kidney damage. In this study, we aimed to analyze the factors these affecting to survival of patients had PD treatment. PATIENTS AND METHODS: Patients who had PD treatment as RRT because of ESRD at the Peritoneal Dialysis Outpatient Clinic of Nephrology Clinic dependent to Internal Diseases Department of our hospital were retrospectively screened. Total 29 out of 101 patients were excluded from study considering the exclusion criteria. The other 72 patients were included in the study. Demographic characteristics of the patients were presented as percentages and frequencies. When calculate of overall patient survival and technical survival, Kaplan Meier analysis and long-rank test were used. Cox regression analysis was used for multivariate analysis. The p values present in this study was admitted as statistically significant if they were p<0,05. RESULTS: When our patients were evaluated, DM was most common in CKD etiology as 43.06% (n = 31). Considering the permeability types, 56.5% high-medium permeability type was found. The PD type was 65.3% SAPD and 34.7% APD. When the survival analysis were examine, the median patient survival was found as 30.5 months (min: 3 months, max: 169 months). 2-year overall patient survival was found as 75.1%, and 4-year patient survival was as 68.4%. When evaluated the risk factors which are affecting overall patient survival, age, female gender, high-moderate permeability type, presence of DM and absence of RRF were determined as risk factors according to univariate Cox regression analysis . According to multiple Cox regression analysis, only age was found as a risk factor. When the technical survival was examined in our patient group, the median technical survival was found as 17 months. The 2-year technical survival rate was found as 40.9% and 4-year technical survival rate was as 24.3%. CONCLUSION: The patients in our study; results of demographic data and CKD etiology were parallel to the literature. When evaluated as patient survival and technical survival, although some data were similar, but there were different results because of we had few patients. The frequency of peritonitis, which has been shown to negatively affect survival in most studies, was not found to be significant in our study due to our low peritonitis rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNefrolojien_US
dc.subjectNephrologyen_US
dc.subjectChronic Kidney Failure, Renal Replacement Therapy, Peritoneal Dialysis, Survivalen_US
dc.titlePeriton diyalizi hastalarındasağkalımı etkileyen faktörlerin araştırılması /en_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKurt, Alper Emre
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record