Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorToktaş, Hasan
dc.contributor.authorSöyler, Selin
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/114
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs0js5I4prgVaGdIkJJbxxU_MtRXUAwxJhzlYKiD0XlbT
dc.description653299en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada travmatik spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda nöropatik ağrı ile serum lizofosfatidik asit (LPA) ve S100B protein seviyeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi ve biyobelirteç olarak kullanılabilirliğini saptamayı hedefledik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya travmatik spinal kord yaralanmalı toplam 177 hasta dahil edildi. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Hastaların nörolojik muayenesi ASIA değerlendirme formu kullanılarak yapıldı. Dahil edilen hastaların nöropatik ağrı değerlendirilmesinde DN4 ölçeği kullanıldı. Hastalar nöropatik ağrılı (n=101) ve nöropatik ağrısız (n=76) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların nöropatik ağrı semptomlarının (yanma, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, üşüme hissi, kaşıntı, künt ağrı, paroksismal ağrı, yüzeyel ağrı, derin ağrı ve hoşnutsuzluk) yoğunluğu VAS ile değerlendirildi. Hastaların yaşam kalitesi SF-36 formu, depresyon düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), fonksiyonel bağımsızlık düzeyi Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), fonksiyonel ambulasyon seviyesi WISCI ve spastisitesi Modiye Ashworth Skalası ile değerlendirildi. Serum LPA ve S100B protein seviye ölçümü için hastaların kan örnekleri alındı. Serumda S100B protein ve LPA ölçümleri Bioassay Technology Laboratory marka Human S100B ve Lizofosfatidik Asit Elisa kitleri ile (Ningguo Road, Yangpu District, Shanghai, China) yapıldı. LPA ve S100B proteinin serum seviyelerinin değerlendirilmesi için alınan kan örnekleriyle eş zamanlı hastaların rutin değerlendirilmesinde kullanılan hematolojik ve biyokimyasal parametreler istendi ve sonuçları kaydedildi. Veriler SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirildi. Bütün sonuçlar için p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi Bulgular: Nöropatik ağrılı (n=101) ve nöropatik ağrısız (n=76) iki grubun oluşturulduğu çalışmamızda BMI dışındaki diğer demografik verilerde anlamlı farklılık saptanmadı. Nöropatik ağrılı gruptaki BMI ortalaması anlamlı olarak daha yüksek saptandı. İki grup arasında yaralanma süresi ve etiyolojisi, nörolojik durum ve yaralanan spinal segment bölgesi açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Nöropatik ağrılı grupta SF-36 formunun alt parametrelerinden genel vücut ağrısı, emosyonel rol kısıtlılığı, mental sağlık ve canlılık skorları nöropatik ağrısız gruba göre anlamlı olarak daha düşük saptandı. Nöropatik ağrılı grupta anlamlı olarak daha yüksek BDÖ skorları saptandı. Fonksiyonel bağımsızlık düzeyi değerlendirilen hastalarda FBÖ total motor skorunda gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı. Fonksiyonel ambulasyon düzeyi değerlendirilen hastalarda WISCI seviyesinde gruplar arası anlamlı farklılık saptanmadı. Serum LPA ve S100B protein seviyeleri ile hastaların yaş ve BMI arasındaki ilişki değerlendirildiğinde yaş ve BMI ile anlamlı negatif korelasyonu olduğu saptandı. Serum LPA ve S100B protein seviyelerinin biyokimyasal ve hematolojik parametrelerle ilişkisi değerlendirildiğinde trigliserid ve glukoz ile istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyonu saptandı. HDL ile ise anlamlı pozitif korelasyonu saptandı. Serum LPA ve S100B protein seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde anlamlı pozitif korelasyon saptandı. SKY'li nöropatik ağrılı ve nöropatik ağrısız gruplar arasında serum LPA ve S100B protein seviyeleri karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmadı. Hastalardaki nöropatik ağrı değerlendirilmesinde kullanılan DN4 ölçeğinin total skoru ile serum LPA ve S100B protein seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde anlamlı korelasyon saptanmadı. Nöropatik ağrı semptomları ile serum LPA ve S100B protein seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirildiğinde anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: SKY'li hastalarda nöropatik ağrı ile LPA ve S100B proteinin serum seviyeleri arasında ilişki saptanmadı. Literatürde SKY'li hastalardaki nöropatik ağrı ile LPA ve S100B protein arasındaki ilişkiyi inceleyen başka çalışma bulunmadığından bu konuda yapılacak olan ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. SKY sonrası nöropatik ağrı ile bu biyobelirteçlerin ilişkisi araştırılırken BOS ölçümlerinin kullanılmasının daha doğru sonuç verebileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, we aimed to evaluate relation between neuropatic pain with serum lysophosphaditic acid (LPA) and S100B protein levels and detect its utility as a biomarker in patients with traumatic spinal cord injury (SCI). Materials and Methods: We included total of 177 patients with traumatic spinal cord injury to the study. Demographical data of the patient group were recorded. Physical examinations of the patients were performed via using ASIA evlauation form. DN4 scale was used for evaluation of neuropathic pain of the included patients. The patients were divided into two groups as patients with neuropathic pain (n=101) and without neuropathic pain (n=76). Intensity of neurological pain symptomes (burning, tingeling, numbness, pricking, chill sensation, itching, blunt pain, paroxismal pain, superficial pain, deep pain and unpleasentness) was evaluated by VAS. Life quality level of the patients were evlauated with SF-36 form, depression level with Beck Depression Scale (BDS), functional independence level with Functional Independence Measure (FIM), functional ambulation level with WISCI, and spacity with Modified Ashwrth Scale. Blood samples were taken from the patients for measuring serum LPA and S100B protein level. Serum LPA and S100B measurements were performed via using Bioassay Technology Laboratory Human S100B and Lysophosphatidic Acid Elisa kits. For evaluation of LPA and S100B protein levels, concommitant hematological and biochemistrical parameters which are being used for routine assesment of the patients were ordered and results were recorded. Data were evaluated with SPSS 22.0 package program. For all the results, p value of <0.05 considered statistically significant. Results: In our study including two patient group as with nerophatic pain (n=101) and without neuropathic pain (n=76), no significant demographical difference were detected between groups except BMI. Mean RMI level was significantly higher in patients with neuropathic pain. There was no statistically significant difference between groups regarding injury time or ethiology, neurological condition and injured spinal area. General body pain, emotional role disability, mental health, and liveliness subparameters of SF-36 form were significantly lower in patient group with neuropathic pain. BDS was significantly higher in patient group with neuropathic pain. Patients were evaluated for functional independency level and no significant difference detected FIM total motor scor between the groups. When ambulation levels were evaluated, no significant difference between groups regarding WISCI level was detected. When relations of serum LPA and S100B levels with age and BMI of the patients, significant negative correlation with age and BMI was detected. Relations of serum LPA and S100B protein levels with biochemistircal and hematological parameters were investigated and statsitcally significant negative correlation with trigliceride and glucose levels and positive correlation with HDL levels were detected. When relations of serum LPA and S100B were evaluated, significant positive correlation was detected. No significant difference was detected when comparing serum LPA and S100B values between SCI patients with and without neuropathic pain. When correlations between serum LPA and S100B levels with DN4 scale used for evaluating neuropathic pain in patients were investigated, no significant correlation was detected. Neuropathic pain symptomes and serum LPA and S100B values were compared and no significant correlation was found. Conclusion: There was no significant relation in comparison of neuropathic pain with LPA and S100B protein levels in patients with SCI. To our knowledge, since there was no other study investigating relations of neuropathic pain with serum LPA and S100B levels in patients with SCI, further research in this area is required. We believe that, CSF (Cerebrospinal Fluid) sampling may reveal more accurate results when investigating relations between neuropathic pain and biomarkers in patients with SCI.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Tıp ve Rehabilitasyonen_US
dc.subjectPhysical Medicine and Rehabilitationen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectBiyobelirteçleren_US
dc.subjectBiomarkersen_US
dc.subjectLisofosfatidik asiten_US
dc.subjectLysophosphatidic aciden_US
dc.subjectNöropatileren_US
dc.subjectNeuropathiesen_US
dc.subjectS100 proteinlerien_US
dc.subjectS100 Proteinsen_US
dc.subjectSpinal kord yaralanmalarıen_US
dc.subjectSpinal cord injuriesen_US
dc.subjectSpinal yaralanmalaren_US
dc.subjectSpinal injuriesen_US
dc.subjectYaralar ve yaralanmalaren_US
dc.subjectWounds and injuriesen_US
dc.titleSpinal kord yaralanmalı hastalarda nöropatik ağrı ile serum lizofosfatidik asit ve S100 beta protein seviyeleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeCorrelation between neuropathic pain and serum lysophosphatidic acid and s100 beta protein levels in patients with spinal cord injuryen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSöyler, Selin
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record