Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKundak, Ahmet Afşin
dc.contributor.authorKarakaya, Tuba
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:53Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/110
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs-0micaZZ_EF4EFBFdIyPSbXpzoXhTKUjZCUxwFDH1sQ
dc.description653370en_US
dc.description.abstractÖZET Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniverisitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip edilen hastaların mortalite risk faktörleri Amaç: Bu çalışmada amaç, AFSÜ yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mortalite ile ilişkili faktörleri saptamak ve yenidoğan yoğun bakım izleminde önlenebilir ölüm nedenleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalıs?mada 2015-2019 yılları arasında, 4 yıllık dönemde, AFSÜ yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaybedilen bebekler retrospektif olarak değerlendirildi. Yirmi iki gestasyon haftası ve üzerinde doğan, doğum salonunda CPR uygulanan, ya da yoğun bakım ünitesindeki takibinde kaybedilen tüm bebekler çalışmaya dahil edildi. İntrauterin ex olan bebekler çalışmaya alınmadı. Neonatal mortalite oranları, perinatal-maternal risk faktörleri ve ölüm nedenleri belirlendi. Tüm vakalar Wigglesworth perinatal mortalite sınıflandırmalarına göre sınıflandırıldı. Ölüm olasılıklarının değerlendirilmesinde SNAP-PE II skorlaması kullanıldı. Bulgular: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 4 yılda 3471 bebek yatırılarak izlendi ve bunların 83'ü (%2.3) kaybedildi. Ölüm nedenlerinden en sık PM (n=40, %48,1); konjenital letal anomali (n=19, %22,8) ve genetik hastalıklar (n=12, %14,4) görüldü. Doğum ağırlıklarına göre bakıldığında kaybedilen hastalardan <750 gr olanlar 16 (%19,2); 750-1000 gr olanlar 12 (%14,4); 1000-1500 gr olanlar 16 (%19,2); 1500-2500 gr olanlar 17 (%20,4); 2500-4000 gr olanlar 20 (%24,0) ve >4000 gr olanlar 2 (%2,4) idi. Erken neonatal dönemde 49 (%59,0) yenidoğan kaybedilmiş olup bu hastaların 20'si (%24,1) ilk 24 satte kaybedildi. Geç neonatal dönemde 15 (%18,1) ve postneonatal dönemde 19 (%22,9) hasta kaybedildi. Düşük gestasyon haftalarında PM ye bağlı ölümler sık görülürken, gestasyon yaşı arttıkça letal anomalilerin ve genetik hastalıkların arttığı saptandı. Sonuç: Yenidoğan yoğun bakımda kaybedilen bebeklerin ölüm nedenleri multifaktöriyeldir ve gestasyonel yaş ile değişkenlik gösterir. Çalışmamızda, YDYBÜ yenidoğan mortalitesini artıran en önemli nedenlerin başında prematürite ve intrauterin tanı almış konjenital anomalilerin yer aldığı saptanmıştır. Ünitemizde, yurtdışı yayınlar ile karşılaştırıldığında konjenital letal anomalilerin yüksek bir oranda ölüm nedeni olarak izlendiği görülmektedir. Bu nedenle yenidoğan yoğun bakım mortalitesini azaltmak için yapılacak girişimler; önlenebilir bebek ölümleri var olduğundan perinatal dönemde bakım şartlarının düzeltilmesini sağlamak, hem anne hem bebek sağlığı için ilk hedef olmalıdır. Bölgemizde prenatal tanı alan letal anamolilerin ve gentik bozuklukların aileleri tarafından gebeliklerinin devam kararı alınması da mortalite oranlarını yükselten ve üzerinde etik tartışmalar gerektiren önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.en_US
dc.description.abstractSUMMARY Mortality risk factors of patients followed up in the Neonatal Intensive Care Unit of Afyonkarahisar Health Sciences University Training and Research Hospital OBJEVTİVE: The aim of this study was to determine the factors related to mortality in Afyonkarahisar Health Sciences University Training And Research Hospital (AFSÜ) In Neonatal Intensive Care Unit and to identify preventable causes of death in neonatal intensive care follow-up. MATERİAL AND METHOD: In this study, the babies who were lost in AFSU neonatal intensive care unit between the years of 2015-2019 were evaluated retrospectively. All babies born twenty-two weeks of gestation and above, who underwent CPR in the delivery room or who lost their follow-up in the intensive care unit were included in the study. Infants with intrauterine ex were excluded from the study. Neonatal mortality rates, perinatal-maternal risk factors and causes of death were determined. All cases were classified according to Wigglesworth perinatal mortality classifications. SNAP-PE II scoring was used to evaluate the probability of death. RESULT: In our hospital's neonatal intensive care unit, 3471 babies were hospitalized in 4 years and 83 of them (2.3%) were mortal. The most common cause of death is prematurity (n = 40, 48.1%); congenital lethal anomaly (n = 19, 22.8%) and genetic diseases (n = 12, 14.4%) were observed. According to birth weights, those <750 g were 16 (19.2%); 750-1000 g are 12 (14.4%); Those with 1000-1500 gr 16 (19.2%); 1500-2500 gr ones are 17 (20.4%); Those with 2500-4000 gr were 20 (24.0%) and those with> 4000 gr were 2 (2.4%). In the early neonatal period, 49 (59.0%) newborns were lost and 20 (24.1%) of these patients were lost in the first 24 hours. In the late neonatal period, 15 (18.1%) patients and 19 (22.9%) patients died in the postneonatal period. While deaths related to PM were common in low gestation weeks, it was found that as gestation age increased, lethal anomalies and genetic diseases increased. CONCLUSİON: The causes of death of babies lost in neonatal intensive care are multifactorial and vary with gestational age. İn our study, it was found that prematurity and intrauterine diagnosed congenital anomalies are among the most important causes that increase neonatal mortality. It is seen that congenital lethal anomalies are observed as a high rate of death in our unit when compared to international publications. Therefore, attempts to decrease neonatal intensive care mortality are; since there are preventable infant deaths, ensuring the improvement of care conditions in the perinatal period should be the first target for both mother and infant health. The decision to continue the pregnancy of prenatal diagnosed lethal anamolies and genetic disorders in our region is an important issue that raises mortality rates and requires ethical discussions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıen_US
dc.subjectChild Health and Diseasesen_US
dc.titleYenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların mortalite risk faktörlerien_US
dc.title.alternativeMortality risk factors of patients followed in the neonatal intensive care uniten_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKarakaya, Tuba
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage81en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record