Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOflu, Ayşe Tolunay
dc.contributor.authorBalıkoğlu, Pelin
dc.date.accessioned2021-05-05T15:09:53Z
dc.date.available2021-05-05T15:09:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12933/108
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMswxtsW2eMuFt5tvwiEnBCfFu4N11mqr0rgxV8-a6DaiK
dc.description652711en_US
dc.description.abstractFebril konvülziyon tipik olarak altı ay ve altı yaş arasındaki çocuklarda görülen, merkezi sinir sistemi enfeksiyonu veya enflamasyonunun tetikleyici olmadığı konvülziyon tipidir. Klinik özelliklerine göre basit ve komplike olmak üzere iki gruba ayrılır. Febril konvülziyon sınıflaması genellikle klinik özelliklerine göre kolaylıkla yapılsa da febril konvülziyonların çoğu hastane dışında meydana geldiği ve nöbetlerin karakteri hakkında bilgi genellikle ebeveynlerden elde edildiği için ayrım yapmak güçleşir. Halen bu iki nöbet tipini ayırt edebilecek objektif parametreler bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastane dışında geçirilen nöbetlerde nöbet tipini belirleyecek objektif tanısal belirteçlere ihtiyaç vardır. Bu araştırma ile nötrofil lenfosit oranı ve kırmızı küre dağılım genişliğinin febril konvülziyon tipini belirlemedeki rolünü incelemeyi amaçladık. Çalışmamız retrospektif bir çalışma olarak tasarlanmış olup Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na febril konvülsiyon şikayetleri ile başvuran 112 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Basit ve komplike febril konvülziyon geçiren hastaların izlemleri sırasında rutin olarak bakılan laboratuvar tetkiklerinden hemogram ve C-reaktif protein değerleri karşılaştırıldı. Basit febril konvülziyonlu ve komplike febril konvülziyonlu hastaların nötrofil/lenfosit oranı ortalama±SS değerleri sırasıyla 2.06 ± 1.99 ( 0.12-8.3) ve 3.30 ± 3.81 (0.43-15.9) olarak saptandı. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.034). Ortalama kırmızı küre dağılım genişliği değerleri kıyaslandığında, basit febril konvülziyon geçiren hastalarda %15.4 ± 2.09 (12-22.3) iken komplike febril konvülziyon geçiren hastalarda %15.3 ± 2.65 olarak bulundu. İki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=0.703). Sonuç olarak febril konvülziyon geçiren çocuklarda nöbet tipini belirlemek için objektif belirteçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile nötrofil lenfosit oranının febril konvülziyonun tipini belirlemede faydalı bir belirteç olduğunu buna karşılık kırmızı küre dağılım genişliğinin bu ayırımda faydalı bir belirteç olmadığını saptadık. Febril konvülziyonun tipini belirlemede başka objektif belirteçler bulabilmek için daha büyük örneklem içeren yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractFebrile convulsion is a type of convulsion typically seen in children between six months and six years of age, in which central nervous system infection or inflammation is not triggering. Febrile seizures are divided into two groups based on their clinical features: simple and complicated febrile seizures. Although the classification of febrile seizure is usually made easily according to clinical characteristics, it is difficult to distinguish as most of the febrile seizures occur outside the hospital and information about the character of seizures is usually obtained from parents. Currently, there are no objective parameters to distinguish between these two types of seizures. Hence, objective diagnostic indicators to determine the type of seizures in non-hospital seizures are needed. The aim of this study was to investigate the role of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Red blood cell Distribution Width in determining the type of febrile seizures. Our study was designed as a retrospective study and the files of 112 patients who had been presented to the Department of Pediatrics of Afyonkarahisar University of Health Sciences Hospital with febrile convulsion, were retrospectively reviewed. Hemogram and C-reactive protein values, which are routine laboratory tests during follow-up were compared in patients with simple and complicated febrile seizures. The mean ± SD value of neutrophil / lymphocyte ratio of patients with simple febrile seizures and complicated febrile seizures were 2.06 ± 1.99 (0.12-8.3) and 3.30 ± 3.81 (0.43-15.9); respectively. The difference between two groups were statistically significant (p = 0.034). Comparing the means of red blood cell distribution width values, it was founded that the mean was 15.4 ± 2.09% (12-22.3) in patients with simple febrile seizures and 15.3 ± 2.65% in patients with complicated febrile seizures. There was no significant difference between the two groups (p=0.703). In conclusion, objective markers are needed to determine seizure type in children with febrile seizures. In this study, we found that Neutrophil-Lymphocyte Ratio is a useful marker in determining the type of febrile seizures whereas the Red blood cell Distribution Width is not useful in this differentiation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıen_US
dc.subjectChild Health and Diseasesen_US
dc.subjectEritrositleren_US
dc.subjectErythrocytesen_US
dc.subjectLenfositleren_US
dc.subjectLymphocytesen_US
dc.subjectNöbetleren_US
dc.subjectSeizuresen_US
dc.subjectNöbetler-febrilen_US
dc.subjectSeizures-febrileen_US
dc.subjectNötrofilleren_US
dc.subjectNeutrophilsen_US
dc.subjectSınıflandırmaen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.titleFebril konvülsiyon geçiren hastalardaki nötrofil/lenfosit oranlarının ve kırmızı küre dağılım genişliğinin incelenmesi ve febril konvülsiyon klasifikasyonundaki rolünün saptanmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of neutrophil/lymphocyte ratios and red cell distribution width in patients with febrile convulsions and determination of their role in febrile convulsion classificationen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentAFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorBalıkoğlu, Pelin
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage77en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record